Zadzwoń do nas:

501 774 957

691 707 140

 

E-mail:

biuro@dedal.szkola.pl

Skontaktuj się:

E-mail
Telefon
Zadaj pytanie
wyślij
wyślij
Question send - thank you
Please fill all the required fields

CENTRUM SZKOLENIOWE "DEDAL" s.c.

REGULAMIN

wspólnych zakupów

LITKUPNIK

§1

Pojęcia:

Regulamin – opis warunków sprzedaży

Zleceniodawca/Pośrednik – Centrum Szkoleniowe „DEDAL” s.c.

Dostawca - Firma sprzedająca

Klient - kupujący/odbiorca towaru

Zamówienie/Wykaz Klientów - zawierający dane Klienta i ilość zamówionego towaru.

Cena – cena jednostkowa towaru wynegocjowana pomiędzy Zleceniodawca/Pośrednik a Dostawca.

 

§2

 

Udział Klienta w programie wspólnych zakupów jest darmowy i dobrowolny.

 

§3

 

Rejestracja Klienta w formularzu zgłoszeniowym jest dobrowolna i niezobowiązująca. Rejestracja nie skutkuje obowiązkiem dokonywania wspólnych działań ani po stronie Zleceniodawcy/Pośrednika, Klienta jak również Dostawcy.

 

§4

 

Wypełnienie formularza zamówień przez Klienta jest informacją wstępną w wyniku której Zleceniodawca/Pośrednik podejmie działania handlowe i negocjacyjne z Dostawcami.

 

§5

 

Klient jest zobowiązany do dokonania zakupu i zapłaty za zamówiony towar Dostawcy po wyrażeniu zgody pisemnej przesłanej drogą e-mail na ręce Zleceniodawcy , pod warunkiem, że ilość , jakość i cena są zgodne z informacją jaką otrzymał od Zleceniodawcy i wyraziła zgodę na realizację zamówienia.

§6

 

1.Zleceniodawca oświadcza , że Zamówienie przedłożone Dostawcy zostało sporządzone na podstawie oficjalnie złożonych zamówień Klientów w ramach programu wspólnych zakupów pod nazwą „LITKUPNIK”.

2.Zleceniodawca / Pośrednik w ramach wspólnych zakupów pod nazwą „LITKUPNIK” występuje jedynie w roli pośrednika w kontaktach handlowych pomiędzy Klientem a Dostawcą.

 

§7

 

Wykaz Klientów Dostawca zobowiązany jest traktować jako jedno Zamówienie, każdy Klient musi być traktowany jednakowo bez względu na ilość towaru jaką zamówił i odległość w jakiej się znajduje od siedziby Dostawcy, jak również w Cenie i jakości towaru wskazanego przez Dostawcę.

 

 

§8

 

Dostawca oświadcza, że posiada odpowiednią ilość towaru umożliwiającą realizację Zamówienia, jak również odpowiednie środki techniczne umożliwiające realizację zamówienia.

 

§9

 

Dostawca przedłoży, każdemu z Klientów fakturę VAT za zakupiony towar w ilościach zgodnych z wykazem oraz Cenie i marce.

Forma płatności na fakturze VAT – przelew, termin płatności 14 dni.

 

§10

 

Dostawca nie może bez zgody Klienta dostarczyć zamiennika lub gorszej jakości towaru, jak również w wyższej Cenie.

§12

 

Dostawca dostarczy towar do siedziby każdego z Klientów zgodnie z Zamówieniem na własny koszt.

 

§11

 

Dostawca oświadcza, że jest płatnikiem VAT, działalność gospodarczą prowadzi zgodnie z prawem Polskim.

 

§12

 

Dostawca nie może przenieść /zlecić wykonania Zamówienia na inny podmiot gospodarczy pod rygorem unieważnienia Zamówienia w całości.

 

§13

 

Zleceniodawca naliczy Dostawcy wynagrodzenie za udostępnienie Wykazu Klientów w wysokości uzgodnionej w odrębnych negocjacjach pomiędzy Zleceniodawcą a Dostawcą.

 

§14

 

Dostawca dokona wpłaty na konto Zleceniodawcy w wysokości uzgodnionej w odrębnych negocjacjach o których mowa w §11 po dostarczeniu faktury PRO FORMA przez Zleceniodawcę w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze.

W przypadku braku wpłaty, Zleceniodawca uznaje, że Dostawca odstępuje od wykonania usługi sprzedaży i dostarczenia towaru Klientom.

 

§15

 

W przypadku odstąpienia przez Dostawcę od wykonania usługi sprzedaży Zleceniodawca uznaje, że nie ma żadnych zobowiązań wobec Dostawcy, a Dostawca nie może występować z żadnymi roszczeniami wobec Zleceniodawcy. Wszelkie uzgodnienia strony uznają za nieważne.

Zleceniodawca nie ma w obowiązku przekazania Dostawcy wykazu Klientów.

 

§16

 

Zleceniodawca po otrzymaniu wynagrodzenia wystawi fakturę VAT Dostawcy i w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze przekaże pełen wykaz Klientów, z wyszczególnieniem pełnych danych Klientów umożliwiających dostarczenie towaru i wystawienia faktury VAT, ilości zamówionego towaru w rozbiciu na poszczególnych Klientów.

§17

 

Zleceniodawca nie jest stroną pomiędzy Dostawcą a Klientem a jedynie pośredniczy w kontaktach handlowych.

Dostawca prowadzi działalność gospodarczą we własnym imieniu i na własne ryzyko, wszelkie ewentualne spory z Klientem rozwiąże we własnym zakresie zgodnie z prawem Polskim.

 

§18

 

Wszelkie ewentualne spory pomiędzy Zleceniodawcą a Dostawcą będą rozstrzygane w pierwszej kolejności poprzez mediacje w celu zawarcia ugody. W przypadku braku jednomyślności dla rozstrzygnięcia sporu, spór zostanie poddany Sądowi gospodarczemu właściwemu dla siedziby Zleceniodawcy.

 

§19

 

System wspólnych zakupów pod nazwą „LITKUPNIK” stanowi własność intelektualną Zleceniodawcy w związku z tym, Dostawca i Klient zobowiązuje się do nie używania nazwy „LITKUPNIK” w dalszej swojej działalności w jakiejkolwiek formie.

 

§20

 

Dostawca i Klient przystępując do udziału w programie wspólnych zakupów pod nazwą

„LITKUPNIK” oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem.

 

WYRAŻAM ZGODĘ
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Stworzono w kreatorze www WebWave CMS